گروه بین‌المللی Quintشریک تجاری اصلی IT House  در ارائه‌ی آموزش‌های رسمی و بین‌المللی تحت اعتبار AXELOSمی‌باشد. به لطف این همکاری مجموعه‌ی IT Houseتنها شرکت ایرانی است که قابلیت‌ ارائه‌ی کلیه آزمون‌های و دوره‌های بین‌المللی تحت اعتبار AXELOSرا دارا می باشد. همچنین به عنوان مرکز آزمون رسمی طرف قرارداد با PeopleCertفعالیت نموده و آزمون‌های رسمی Axelos  مانند موارد ذیل را برگزار می‌نماید:

 • ITIL®
 • COBIT® 5
 • ISO/IEC 20000
 • M_O_R® MANAGEMENT OF RISK
 • PRINCE2®
 • TOGAF®
 • MOV® MANAGEMENT OF VALUE
 • AGILE & SCRUM
 • CLOUD COMPUTING
 • DEVOPS
 • ISTQB®
 • LEAN SIX SIGMA
 • PMP® PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
 • SIAM
 • AGILE PROJECT MANAGEMENT
 • DIGITAL TRANSFORMATION
 • MSP® MANAGING SUCCESSFUL PROGRAMMES
 • SOURCING GOVERNANCE
 • CHANGE MANAGEMENT
 • DATA SCIENCE
 • LEAN IT
 • MOP® MANAGEMENT OF PORTFOLIOS
 • P3O® PORTFOLIO, PROGRAMME AND PROJECT OFFICES
 • SAFE® (SCALED AGILE FRAMEWORK)

IT Houseبه عنوان نماینده‌ی شرکت صدور گواهینامه (Certification Body) PECBکانادا فعالیت نموده و کلیه گواهینامه‌های صادره از IT Houseتحت اعتبار این شرکت می‌باشند.

بدین صورت IT Houseامکان ارائه‌ی خدمات ممیزی و صدور گواهینامه‌های ISOتحت اعتبار PECBکانادا را در کلیه استانداردهای حوزه مدیریت فاوا دارا می‌باشد.

انتشارات VanHarenمعروف‌ترین انتشارات دنیا درحوزه کتب مدیریت فناوری اطلاعات و چارچوب‌ها و بهروش‌های این حوزه می‌باشد.

IT Houseمجوز ترجمه کتب به زبان فارسی و همینطور تامین محتوای آموزشی بسیاری از دوره‌های خود را تحت اعتبار VanHarenانجام ‌می‌دهد.

IT Houseبه عنوان نماینده انحصاری Advantioایرلند می‌باشد که در سال ۲۰۱۸ به عنوان دومین QSA(ارزیاب رسمی استانداردهای PCI) اروپا توسط VISAشناخته شد. این شرکت پیش‌تر با نام NTT Securityفعالیت می‌نمود.

کلیه خدمات IT Houseدر زمینه‌ی استانداردهای خانواده‌ی PCIتحت اعتبار Advantioصورت گرفته و مدرسین و مشاورین ما تحت اعتبار Advantioفعالیت می‌ نمایند.

PowerActشریک تجاری IT Houseدر حوزه‌ی صنایع مخابراتی و استانداردها و چارچوب‌های tmForumمی‌باشد. IT Houseهمچنین با عضویت در این جامعه‌ی جهانی نیازهای صنایع مخابرات را در این خصوص به صورت ویژه مرتفع می‌نماید.

We Chip Techشریک تجاری IT House  به صورت انحصاری در کلیه خدمات مرتبط با استاندارد EMVو Smart Card  ها می‌باشد.

Swiss Consulting Associationشریک IT Houseدر ارائه‌ی خدمات استانداردها و چارچوب‌های تحلیل کسب و کار و Business Analysis  مانند BABOKتحت اعتبار مرجع جهانی iiBA  می‌باشد.