Quint Group

گروه بین‌المللی Quint هلند (Accredited Training Organization) شریک تجاری اصلی IT House در ارائه‌ی آموزش‌ها و مشاوره های رسمی  و بین‌المللی (Affiliate Partner) تحت اعتبار مراجع جهانی مختلف همچون APMG و  AXELOS انگلستان و ISACAآمریکا است که به لطف این همکاری امکان ارائه خدمات مختلفی همچون برگزاری آزمون‌ ها و دوره‌های آموزشی بین‌المللی تحت اعتبار این انجمن  های بین المللی در ایران فراهم گردیده است. همچنین IT HOUSE این امکان را دارا می باشد به عنوان نماینده رسمی آزمون (Certify Protector) طرف قرارداد با مراکز آزمون بین المللی PeopleCert، APMG و EXIN آزمون های بین المللی مختلفی را در خصوص بهروشها و استانداردهای بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات در ایران برگزار نماید.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Open chat