پروژه های ما

نمونه پروژه

تحلیل شکاف (Gap Analysis) ، مشاوره پیاده سازی و ممیزی نهایی QSA برای استاندارد امنیت داده در صنایع پرداخت (PCIDSS)

مشخصات پروژه »