مجموعه:دوره ها

ITIL 4 Foundation

مقدمه پس از ارائه ویرایش های مختلف از چارچوب سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به جهت بهبود وهمسان سازی این چارچوب با نیازمندی ها، متناسب

Read More »

BigData Foundation

مقدمه اصطلاح Big Dataبرای مجموعه داده های حجیم که بزرگ ، متنوع ، با ساختار پیچیده و با دشواریهایی برای ذخیره سازی ، تحلیل و

Read More »
Open chat