Architelco

شرکت Architelco فرانسه یکی از اصلی ترین همکاران تجاری IT HOUSE در ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای چارچوب های مرتبط با انجمن جهانی Tmforum آمریکا است. شرکت Architelco دارای سطح 4 مشاوره و آموزش (بالاترین سطح) از سوی انجمن جهانی TMF آمریکا است و یکی از کلیدی ترین بازیگران ایفا کننده نقش در نگارش و به روز رسانی بهروش ها و چارچوب های بین المللی این انجمن جهانی می باشد. IT HOUSE توانسته از طریق همکاری و مشارکت با این مجموعه، خدمات مختلفی را به سازمان های ایرانی در تراز استاندارد های بین المللی ارائه نماید.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram