PECB

IT House به عنوان نماینده‌ی رسمی شرکت ممیزی و صدور گواهینامه PECB کانادا (Certification Body) به عنوان یکی از متمرکز ترین شرکت های گواهی دهنده سازمانی در حوزه ی ممیزی سیستم های مدیریت فناوری اطلاعات تحت اعتبار مرجع اعتباردهی بین المللی IAS (International Accreditation Service) امکان ارائه‌ی خدمات ممیزی و صدور گواهی نامه های بین المللی استانداردهای مورد کاربرد در حوزه ی مدیریت فناوری اطلاعات را همچون و نه محدود به ISO/IEC 20000-1:2018 ، ISO/IEC 27001:2013، از سوی شرکت گواهی دهنده PECB کانادا در ایران دارا می‌باشد.

شایان ذکر است گواهینامه‌های آموزشی  IT Houseدر صورت خرید سطح اعتباری مربوطه توسط فراگیران علاوه بر اعتبار دهی مراجع اعتباری بین المللی همچون APMG و AXELOS انگلستان توسط شرکت گواهی دهنده بین المللی PECB کانادا نیز با قابلیت ردیابی در سایت صادر خواهد شد.

گواهینامه ی تایید شراکت IT House

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram