Hermes Infotech

Hermes به عنوان یکی از شرکت های مورد تائید انجمن جهانی تائید ممیزان بین المللی “IRCA انگلستان” قادر به برگزاری کلیه دوره های آموزشی بین المللی مورد تائید این انجمن بین المللی در تائید ممیزان و سرممیزان بین المللی است. IT HOUSE از قبل این همکاری با Hermes تا کنون توانسته است دوره های متعدد سرممیزی بین المللی در حوزه های ISO/IEC 20000-1:2011 و ISO/IEC 27001:2013 و ISO 22301:2012 برگزار نماید و گواهی نامه ی های افراد شرکت کننده در آن را به شکل موفقیت آمیز در اختیار آنان قرار دهد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram